สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ลงทะเบียนประชาคมผู้ยากไร้ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง การเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในป [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ขั้นตอนการการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 24 มีนาคม 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหินกอง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.หินกอง (ทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์) [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ปีการศึกษา 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.หินกอง [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 29 
24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมใจไปเลือกตั้ง [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 22 
ขยะมีค่า รู้หรือไม่ มาร่วมใจกันคัดแยกขยะกันเถอะ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
งดเผาทุกชนิด ลดฝุ่นและควันพิษ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 30 
กองสาธารณสุขฯ แจ้งแผนการเดินรถจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 33 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กกต.จังหวัดสระบุรี เรื่องการรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 31 
\\\"รวมพลัง แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 31 
ข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 34 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ซอยบ้านบุ [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านบุ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนพหลโย [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
   
 
สบ0023.3ว 1484 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว 1485 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการไม่สงบ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว 1482 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
   
 
อบต.ตลิ่งชัน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ครบชุดพร้อมติดตั้ง จำน [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง พิธีมอบวุฒิบัตร บันฑิตน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลหินกอง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกอง รุ่น 1 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลั [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในงานจัดเก็ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนัก [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประกาศจ้างเหมาจัดทำเอกสาร [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ซอยบ้านบุ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึง วัดเพชร หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ดอนพุด ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรอง/โครงการที่เกินศ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จังหวัดสระบุรี [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ทำความสะอาด 2 ข้างทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่22/2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ วันท้องถิ่นไทย 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าท [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6587  ตอบ 5
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 117  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9152  ตอบ 84
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 5,500,900 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com