หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  

วัดเขาน้อย  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
เทศบาลตำบลหินกอง ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหินกอง ร่วมกิจกรรมโครงการวันเท [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 16 ชุมชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าใน [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหินกอง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงาน [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารข [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานหมวดทางหลวงหินกอง แจ้งปิดจุดกลับรถ(ชั่วคราว) ช่ [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 /2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 /2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
การลงทะเบียนผู้ยากไร้ [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลหินกอง [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ลงทะเบียนประชาคมผู้ยากไร้ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง การเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในป [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ขั้นตอนการการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 24 มีนาคม 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหินกอง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
 
ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง CCTV 16 จุด พร้อมติดตั้ง [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ซอยบ้านบุ [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
   
 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานฯ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 23 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลน ขรก./พนง. ครู [ 22 เม.ย. 2562 ]     
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
   
 
อบต.บ้านป่า ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองนาก [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อแกนสูบน้ำบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน ตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 2/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ทต.พุกร่าง โครงการสร้างแกนนำ โคชนมแม่ ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองหมู โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.เริงราง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการวันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.หน้าพระลาน ประชุมสภาเทศบาลตำบลหน้าพระลาน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หน้าพระลาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ซอยข้างวัดหนองคณฑี [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ซอยทางเข้าวัดหนองสอ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
อบต.หนองยาว ทำไมน้ำไม่ไหลเลย (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 457  ตอบ 3
อบต.ปากข้าวสาร ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 1002  ตอบ 3
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6655  ตอบ 5
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 5,706,573 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com