หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการประจำปี2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ทิ้งให้ถูกถัง แยกให้ถูกสี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ข่าวด่วน!! Update..ข้อมูลจากกองสาธารณสุขฯ ตารางการฉีดพ่นยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น2 เปิดเรียนวันที่ 2 พ.ค.62 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
เทศบาลตำบลหินกอง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
มาทิ้งขยะให้ถูกถังแต่ละประเภทกันเถอะ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์....เทศบาลตำบลหินกอง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือ [ 26 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
เทศบาลตำบลหินกอง ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหินกอง ร่วมกิจกรรมโครงการวันเท [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 16 ชุมชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าใน [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหินกอง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงาน [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารข [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
   
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระยะที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้นไม่เป็นความจริง [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
สบ 0023.3ว3021 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศตรวจรับงานจ้าง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ PE หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมื [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดินพัฒนา มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดินพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมกราคม [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดินพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนตุลาคม [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากข้าวสาร วันเอดส์โลก [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.หนองย่างเสือ สมัยวิสามัญ1-2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.หนองย่างเสือ สมัยสามัญ 2-2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองย่างเสือ ครั้งที่ 3-2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองย่างเสือ ครั้งที่ 4-2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศ สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.หนองย่างเสือ ประจำปีงบประม [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากข้าวสาร การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ \\\"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการ [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 5,973,314 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com