สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
   
 
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
แยกขยะก่อนทิ้ง \"ขยะมีค่า..ถ้ารู้จักแยกให้ถูกประเภท\" [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
รับบริจาคมือถือเก่า\" มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนา [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
เอกสารเผยแพร่ \"รายงานกิจการประจำปี2561\" [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหินกอง [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
รายงานผลการปฎิบัติงานต่ามข้อตกลงปฎิบัตรราบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 39 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองคลัง [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองช่าง [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลหินกอง ของหัวหน้าสำนักปลัด [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโ [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรง [ 4 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ฉบับที่ 4 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
บัญชีนวัตกรรมไทยธ.ค.61 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
1-ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
   
 
ทต.พุกร่าง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายขยะเปียกพร้อมหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว กิจกรรมโยน EM บอลเพื่อบำบัดน้ำเสีย [18 ม.ค 62] [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองยาว กิจกรรมโครงการอบรวเสวนาคนดี คนเก่ง คนกล้าฯ [ 11 ม.ค 61 ] [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองหมู กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการเยี่ยมเยียนและบริการประชาชน \"อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่\" วันที่ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมกันจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านยาง วันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ตลิ่งชัน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ไผ่ต่ำ ประชาสัมพันธ์การใช้งานเพลตฟอร์ม Airbnb [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.หน้าพระลาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ ข่าวประชาสัมพันธ์ ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระประจำปี [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หน้าพระลาน โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์ มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสระบุรี [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หน้าพระลาน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านป่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.ไผ่ต่ำ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองย่างเสือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมวกเหล็ก เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้า [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.วังม่วง ประกาศราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (21 ม.ค. 2562)    อ่าน 6491  ตอบ 4
อบต.หนองยาว วางสิ่งกีดขวางทางจราจรเพื่อเล่นการพนัน (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 1
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 4,676,947 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com