สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
   
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.หินกอง (ทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์) [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ปีการศึกษา 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 3 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.หินกอง [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 6 
24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมใจไปเลือกตั้ง [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 9 
ขยะมีค่า รู้หรือไม่ มาร่วมใจกันคัดแยกขยะกันเถอะ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 9 
งดเผาทุกชนิด ลดฝุ่นและควันพิษ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
กองสาธารณสุขฯ แจ้งแผนการเดินรถจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กกต.จังหวัดสระบุรี เรื่องการรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
\\\"รวมพลัง แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 14 
ข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.หินกอง (ทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์) [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
แยกขยะก่อนทิ้ง \"ขยะมีค่า..ถ้ารู้จักแยกให้ถูกประเภท\" [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
รับบริจาคมือถือเก่า\" มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนา [ 9 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
เอกสารเผยแพร่ \"รายงานกิจการประจำปี2561\" [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
 
รายงานสรุปกำหนดราคากลางจัดซ์้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 14 
แผนจัดซ์้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน (บ้านบุ) [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมว [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
   
 
สบ0023.3ว 995 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters กลุ่มที่ 2 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
แก้ไขข้อความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
แก้ไขข้อความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
   
 
ทต.หน้าพระลาน โครงการกีฬาสีเด็กนักเรียน [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 8 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนดินลูกรัง (ซอยไปดีมาดี) หมู่ 8 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ / สายคลองบ้านมะขามหย่อม [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 2 (สายหนองยาวใต้ - [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.หินกอง (ทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์) [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาแลือกสรรเป็ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ปีการศึกษา 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนดอกไม้ การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสมทบกองบุญช่วยเหลือคนการเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมแ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่างพร้อม [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พุคำจาน ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาต [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
 
อบต.บ้านลำ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9052  ตอบ 84
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 5,250,390 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com